+421 918 994 093 (po-pi: 8:00-13:00)
Najpredávanejšie
zobraziť viac
DVD Film - Blended
€ 3.95
Na sklade
DVD Film - Kung Fu Panda 4
€ 11.95
Na sklade
DVD Film - Invalid
€ 8.95
Do 10 dní.

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

 • 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č.40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby.
 • 2. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou HOLLYWOOD C.E.S., s. r. o., so sídlom Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v oddiely Sro, vložka číslo 15980/L.
 • 3. Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie.

II. Výklad pojmov

 • 1. Predávajúcim sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie obchodná spoločnosť HOLLYWOOD C.E.S., s. r. o., so sídlom Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v oddiely Sro, vložka číslo 15980/L.
 • 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá kúpila tovar ponúkaný v portfóliu kupujúceho na internetovej stránke www.niagara.sk prostredníctvom elektronického obchodu a ktorá má právo na uplatnenie zodpovednosti za vady.
 • 3. Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.
 • 4. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.


Zodpovednosť za vady
 • 1. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať technickým normám.
 • 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 • 3. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.


Záručné podmienky
 • 1. Kupujúci je povinný, pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad - faktúra).
 • 2. Pri doručení tovaru kuriérskou službou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať so zamestnancom doručovateľa protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných zjavných vadách.
 • 3. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosť dokladov, prípadne iné zjavné vady reklamovať ihneď.
 • 4. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@niagara.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 0918 994 093.
 • 5. Reklamácie o nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku po tomto termíne nemusia byť predávajúcim uznané a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavné vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.
 • 6. V prípade, že tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané.
 • 7. Záručná doba všetok tovar objednaný v internetovom obchode predávajúceho umiestneného na internetovej stránke www.niagara.skje 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
 • 8. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby tovaru.
 • 9. Za reklamáciu nie je možné považovať:

  a) vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci
  b) obchytané a poškriabané nosiče, chýbajúce tlačoviny z rozbalených nosičov, prerazené alebo prasknuté rozbalené nosiče.
  c) vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru
  d) vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom
  e) vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim
  f) mechanické poškodenie tovaru, prípadne iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a na mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí a ktoré nebolo oznámené do 24 hodín od prevzatia tovaru
  g) ak predávajúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
  h) ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí jeho záručnej doby.

III. Uplatnenie reklamácie

 • 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v sídle predávajúceho na adrese: Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo zaslaním (poštou, kuriérskou službou).
 • 2. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich reklamáciách toho istého tovaru.
 • 3. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.
 • 4. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.
 • 5. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, prípadne tieto nie sú čitateľné alebo odovzdaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvy predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
 • 6. Reklamovaný tovar sa kupujúci zaväzuje po dohode s predávajúcim zaslať na adresu predávajúceho spoločnosti HOLLYWOOD C.E.S., s. r. o., uvedenú v obchodných podmienkach.
 • 7. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu ako balík doporučenou zásielkou (reklamovaný tovar zaslaný formou dobierky nebude predávajúcim prevzatý), pričom do balíka s reklamovaným tovarom sa kupujúci zaväzuje priložiť kópiu faktúry a kópiu ústrižku od doručovateľa.
 • 8. Po doručení reklamovaného tovaru bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Reklamovaný tovar bude po dohode s kupujúcim vymenený kus za kus, alebo za iný tovar z e-shopu predávajúceho, ktorý si kupujúci vyberie (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo predávajúci vráti kupujúcemu peniaze.

IV. Vybavenie reklamácie

 • 1. Ak sa počas záručnej doby vyskytne vady, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci.
 • 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru.
 • 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nehorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
 • 4. Kupujúci má právo požadovať bezplatnú výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy:

  a) ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady
  b) ide síce o odstrániteľné vady, avšak nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať, za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách
  c) ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať – za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru
  d) predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30 – dňovej lehote

 • 5. Ak sa na tovare objavia iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru
 • 6. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možno jeho ďalšieho užívania. O výške poskytovanej rozhoduje poverený zamestnanec.
 • 7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny tovaru – pri odstúpení kupujúceho do zmluvy
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie

Reklamácia sa nevzťahuje na DVD zadarmo.

Reklamácie sú vybavované:

• telefonický na čísle 0918 994 093 v pracovných dňoch od 9:00 – 15:00
• emailom na: info@niagara.sk
• poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť sprievodný list s popisom závady na tovare
• pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový, pokiaľ taký istý máme na sklade, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar

V. Záverečné ustanovenia

 • 1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
 • 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 13.4.2015
 • 3. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

VI. Reklamačný formulár

Tu si môžete stiahnuť reklamačný formulár: Reklamačný_formulár.doc


Hlavný partner

Kontakt
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská Republika

+421 918 994 093
(po-pia: 08:00-13:00)
info@niagara.sk
Odporúčame tiež
Plyšákovo.sk